Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Paz Coaching bied trainingen voor prikkelgevoelige en sensitieve kinderen via Sensikids.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke perso(o)n(en) of rechtsperso(o)n(en) die aan Paz Coaching opdracht geeft tot het verrichten van een of meerdere diensten.
 3. Overeenkomst: de mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst (opdracht) tussen Paz Coaching en de opdrachtgever van een of meerdere diensten.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)betrekkingen tussen Paz Coaching en opdrachtgever.

 1. De opdrachtgever is verplicht om Paz Coaching voorafgaand aan de opdracht te informeren over alles wat Paz Coaching nodig kan hebben voor het correct tot uitvoer brengen van de haar gegeven opdracht.
 2. De opdrachtgever geeft alle benodigde adresgegevens door. Deze gegevens worden door Paz Coaching gebruikt voor de communicatie.
 3. Paz Coaching gaat ervan uit dat in het geval van het ondersteunen van kinderen tot 21 jaar binnen een overeenkomst zoals omschreven in punt 1.C. naar de praktijk komen beide ouders/verzorgers akkoord gaan.  In die zin kan één van de ouders/verzorgers als opdrachtgever worden beschouwd door Paz Coaching tijdens een intake, maar deze ouder/verzorger zal de overeenkomst met betrekking tot de overeenkomst namens beide ouders/verzorgers ondertekenen en is dus opdrachtgever in dit verband.
 4. De opdrachtgever wordt geïnformeerd over de kosten, de te verwachten duur van de overeenkomst en wordt geacht te betalen voor de opdracht volgens gemaakte afspraken. Voor extra werkzaamheden behalve die worden overeengekomen als opdracht (zie punt 1) zal een aparte factuur worden gemaakt.

Begrippen die hier ook van belang zijn:

 1. Intake: eerste gesprek waarin diverse afspraken over de opdracht worden gemaakt.
 2. Sessie: de bijeenkomst waarin Paz Coaching het werk zal verrichten dat noodzakelijk is volgens Paz Coaching om aan de opdracht te kunnen voldoen.
 3. Training of cursus: serie bijeenkomsten waarin de kennis van de deelnemer kan worden vergroot door de informatie die door Paz Coaching wordt doorgegeven.

Uitvoering van de overeenkomst en afspraken omtrent kosten en betalingen

 1. Paz Coaching zal de opdracht zoals in de overeenkomst is beschreven zo goed mogelijk en naar eigen inzicht uitvoeren. Paz Coaching is niet aansprakelijk voor resultaten en kan deze niet garanderen.
 2. Paz Coaching zal gemaakte afspraken altijd schriftelijk via email bevestigen. Dat wil zeggen dat schriftelijk wordt bevestigd welke diensten zullen worden verricht, wat de tarieven zijn en voor hoe lang de overeenkomst zal worden aangegaan. Hiervoor zal een intake formulier worden benut. De opdrachtgever ontvangt een kopie hiervan.
 3. Indien de opdrachtgever niet voor het eind van de eerste week na de intake (5 werkdagen) gemotiveerd bezwaar maakt en dit schriftelijk doet, zal de Paz Coaching ervan uitgaan dat de opdrachtgever heeft ingestemd met de gemaakte afspraken.
 4. Paz Coaching acht zichzelf niet verplicht verslagen van sessies te maken voor derden. Indien op verzoek wel een verslag wordt gemaakt dan is opdrachtgever verantwoordelijk voor het integer omgaan met de inhoud ervan en zal deze het verslag niet delen met derden zonder toestemming van Paz Coaching.

Tarieven en betalingen

 • Alle tarieven in Paz Coaching zijn inclusief BTW. Opdrachtgever ontvangt de juiste informatie hieromtrent.
 • Alle tarieven zijn in euro’s en onderhevig aan een verhoging die eens per jaar zal worden doorgevoerd. Deze verhoging vindt plaats in januari.
 • Indien extra kosten worden gemaakt door Paz Coaching om de opdracht goed te kunnen uitvoeren dan zullen deze in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever. Paz Coaching zal dit vooraf aankondigen bij de opdrachtgever.
 • Na elke bijeenkomst ontvangt opdrachtgever een factuur tenzij andere afspraken zijn gemaakt hieromtrent.
 • Indien na twee weken na de verzenddatum van facturen geen betaling is gevolgd zal een herinnering worden gezonden. Na de tweede herinnering volgt een aanmaning waarmee extra kosten van € 50 euro per factuur zijn gemoeid. Indien hierna nog geen betaling volgt zal een incassobureau worden ingeschakeld. Indien aan de betaling niet kan worden voldaan is Paz Coaching gerechtigd de levering van goederen en/of diensten op te schorten.
 • Bij verhindering van de opdrachtgever is de opdrachtgever verplicht dit te melden aan Paz Coaching. Is dit niet uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak (sessie) gedaan, dan kan Paz Coaching de kosten die normaliter in rekening worden gebracht in rekening brengen.
 • Indien Paz Coaching verhinderd is aan de afspraken te voldoen zal de opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht. Paz Coaching is bij verhindering in geen geval verplicht om zorg te dragen voor opvang door een derde partij noch is Paz Coaching bij verhindering in enigerlei opzicht schadeplichtig.

  Locatie

  Ervaring leert dat kinderen zichzelf zijn in hun eigen vertrouwde omgeving. Daarom bieden wij de mogelijkheid om bij u langs te komen. Binnen een straal van 15 km rondom Abbekerk berekenen wij geen reiskosten.

  HomeContactInstagramFacebook